LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng cạnh tranh

Sở Công Thương vừa có văn bản thông báo đến các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh nội dung Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

Theo đó, Nghị định quy định Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập, có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng Cạnh tranh có nhiệm vụ tổ chức xử lý, giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, gồm: tổ chức tiếp nhận Báo cáo điều tra và Hồ sơ vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định tại Điều 93 Luật Cạnh tranh; Xử phạt, xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định tại Điều 119 Luật Cạnh tranh; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng cạnh tranh còn có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, gồm: Giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh; Giải quyết khiếu nại đối với các quyết định khác của Hội đồng Cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh, Chủ tọa Phiên điều trần theo trình tự, thủ tục của pháp luật khiếu nại.

Ngoài ra, Hội đồng cạnh tranh còn tham gia tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật tố tụng hành chính, và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác. 

Nghị định cũng quy định cụ thể tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, văn phòng Hội đồng cạnh tranh, trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và các thành viên Hội đồng cạnh tranh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/3/2015, thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006.

Đây sẽ là một địa chỉ cần thiết giúp doanh nghiệp biết tiến hành các công việc cần thiết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời giúp các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương trong việc phối hợp với Hội đồng cạnh tranh để giải quyết các vấn đề liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ái Hằng-P.QLTM