LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Thanh tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Nằm trong chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đang tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Sở sẽ thanh tra hồ sơ pháp lý cũng như thực tế hoạt động tại 16 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung thanh tra bao gồm: Công tác xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Việc áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở; Việc thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; Việc tuân thủ các quy định về hoạt động dán nhãn năng lượng; thống kê sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng (nếu có).

Qua thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Công Thương sẽ ghi nhận các mặt tích cực cũng như nhắc nhở nếu các đơn vị có sự sai phạm trong hoạt động. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở sẽ lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn cho các đơn vị thủ tục đăng ký kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại đơn vị, thực hiện kiểm toán năng lượng và báo cáo về Sở đúng quy định… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần ổn định nguồn cung cấp điện của địa phương, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Đảng và Nhà nước. Đây là một hoạt động thanh tra thường niên của Sở Công Thương trong việc quản lý cũng như giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Minh Tâm