LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Kết quả thanh tra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015

Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2015.Theo đó, Sở đã kiểm tra hồ sơ pháp lý cũng như thực tế hoạt động tại 13 đơn vị.

Qua thanh tra, Sở Công Thương ghi nhận: hầu hết các đơn vị đều đã chủ động áp dụng các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như quy định hạn mức sử dụng năng lượng cho các bộ phận trực tiếp sử dụng; Áp dụng các dự án nhằm giảm chi phí sản xuất và năng lượng sử dụng; Dừng các công đoạn không cần thiết, tắt các thiết bị chạy không tải; Ưu tiên chạy các công đoạn sản xuất vào giờ thấp điểm, dừng giờ cao điểm; Tiết kiệm tối đa các nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất; Ban hành quy định về việc thực hiện tiết kiệm năng lượng trong nội bộ đơn vị nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một số đơn vị đã xây dựng kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị; …

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định tại khoản 1 điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cụ thể như : Chưa xây dựng kế hoạch năm và kế hoạch 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị; Chưa xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị; Chưa thực hiện chỉ định người quản lý năng lượng tại đơn vị; Chưa thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; Chưa áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua thanh tra, Sở Công Thương đã hướng dẫn các đơn vị khẩn trương khắc phục theo quy định và yêu cầu báo cáo kết quả về Sở. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở đã lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn cho các đơn vị thủ tục đăng ký kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại đơn vị, thực hiện kiểm toán năng lượng và báo cáo về Sở đúng quy định… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, không những giúp đơn vị giảm chi phí sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần ổn định nguồn cung cấp điện của địa phương, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Đảng và Nhà nước. Đây là một hoạt động thanh tra thường xuyên của Sở Công Thương trong việc quản lý cũng như giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Minh Tâm - Thanh Tra Sở