LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp

Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với một số công ty bán hàng đa cấp, cụ thể như sau:

 1. Phạt tiền Công ty Cổ phần Visi Việt Nam 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) đối với các hành vi sau đây: Hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới BHĐC theo quy định của pháp luật; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia BHĐC đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp; ký hợp đồng tham gia BHĐC với cá nhân không đủ điều kiện tham gia BHĐC theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) đối với các hành vi sau đây: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký BHĐC với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng) với các hành vi: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

4. Phạt tiền Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng) với các hành vi: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC.

5. Phạt tiền Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng) đối với các hành vi: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm.

(Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương)