LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thêm 64 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được bỏ phần thu lệ phí từ ngày 01/01/2017

Thực hiện Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá và Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Từ ngày 01/01/2017, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiến hành không thu lệ phí cấp Giấy phép, Giấy xác nhận , Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với 55 TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước như sau: (1) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; (2) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; (3) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; (4) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; (5) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; (6) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; (7) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; (8) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; (9) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; (10) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; (11) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; (12) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; (13) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG; (14) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG; (15) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG; (16) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG; (17) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; (18) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; (19) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; (20) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; (21) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; (22) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; (23) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; (24) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; (25) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải; (26) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải; (27) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải; (28) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;(29) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG; (30) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG; (31) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG; (32) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG; (33) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải; (34) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải; (35) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải; (36) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải; (37) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG; (38) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG; (39) Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG; (40) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG; (41) Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; (42) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; (43) Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; (44) Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; (45) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; (46) Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; (47) Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; (48) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; (49) Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; (50) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); (51) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ; (52) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ( có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ; (53) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; (54) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; (55) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu ; 06 TTHC lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng : (1) Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; (2) Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; (3) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; (4) Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) ; (5) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) ; (6) Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) và 03 TTHC lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp(1) Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; (2) Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; (3) Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Thanh Hương - VPS