LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Triển khai Quyết định của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 03 tháng 04 năm 2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quy chế này quy định việc quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được ban hành tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 theo từng giai đoạn (gọi tắt là Chương trình) và áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện các đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình, các đối tượng thụ hưởng Chương trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện Chương trình cấp trung ương được hình thành từ các nguồn như: Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch; Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí thực hiện Chương trình cấp địa phương được hình thành từ các nguồn như: Ngân sách nhà nước của UBND cấp tỉnh cấp hàng năm; Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc: Kinh phí thực hiện Chương trình cấp trung ương được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công thương theo quy định; Kinh phí thực hiện Chương trình của địa phương được giao trong ngân sách hàng năm của UBND cấp tỉnh.

Nội dung hỗ trợ của Chương trình bao gồm: kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dựng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ từng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và công bố thông tin.

Mức hỗ trợ của Chương trình tùy theo từng nội dung quy định tại quy chế mà áp dụng mức hỗ trợ tối đa 100% , 70% hay 50%.  Đối với các đề án dự kiến xin hỗ trợ từ nguồn vốn trung ương đơn vị chủ trì gửi đề án đến Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 của năm trước kế hoạch và do Hội đồng thẩm định của Bộ thành lập để lựa chọn. Đối với đề án dự kiến xin hỗ trợ từ nguồn vốn địa phương, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hướng dẫn các đơn vị chủ trì nộp và tiếp nhận đề án và gửi lên Hội đồng thẩm định của địa phương thành lập để lựa chọn.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2017./.

Tải nội dung chi tiết tại đây.

Diệu Tiên