LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

  

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Tổng kết công tác AT, PCLB-TKCN năm 2011 và tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012.

Tổng kết công tác AT, PCLB-TKCN năm 2011 và tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012.

 

Thực hiện công văn số 9794/BCT-ATMT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc tổng kết, khen thưởng công tác An toàn – Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (AT, PCLB-TKCN) năm 2011 và tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuộc ngành công thương tổng kết công tác AT, PCLB-TKCN và tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 với những nội dung như sau:

A. CÔNG TÁC TỔNG KẾT:

          I. Công tác AT-VSLĐ-PCCN

            Nội dung tổng kết tập trung vào việc thực hiện các quy định và hưởng ứng các phong trào của Nhà nước, Bộ và các đoàn thể về công tác AT-VSLĐ-PCCN trong năm 2011. Đánh giá kết quả thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN trong năm 2011 cụ thể theo các nội dung như sau:

          1. Đánh giá việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN

- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm thực hiện công tác AT-VSLĐ của đơn vị;

          - Công tác xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động (BHLĐ) và kết quả thực hiện nội dung kế hoạch BHLĐ của đơn vị;

          - Việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ về AT-VSLĐ-PCCN theo quy định: báo cáo định kỳ về BHLĐ; báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện việc khai báo, điều tra về tai nạn lao động; thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động (TNLĐ và bệnh nghề nghiệp;

          - Việc thực hiện công tác kiểm tra về AT-VSLĐ-PCCN;

          - Thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN theo nội dung Chỉ thị số 09/2008/CT-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác AT-VSLĐ-PCCN;

          - Việc thực hiện các quy định của Thông tư 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương;    

- Việc đảm bảo môi trường và cảnh quan xanh, sạch đẹp; Công tác đo đạc, quan trắc môi trường và có những biện pháp cải thiện môi trường theo luật định;

          - Việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác kỹ thuật AT-VSLĐ-PCCN;

          - Đánh giá về kết quả thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2011 so với năm 2010: Tần suất TNLĐ; Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; Bệnh nghề nghiệp; Phòng chống cháy nổ và xử lý các vụ cháy nổ (nếu có); Thực hiện cam kết tại Tuần lễ Quốc gia AT – VSLĐ – PCCN lần thứ 13 năm 2011

          2. Các chương trình hành động và kết quả thực hiện đạt được sau Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN.

          3. Các kiến nghị về các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN của đơn vị và đề xuất sửa đổi các quy định chưa hợp lý về công tác AT – VSLĐ - PCCN. 

          4. Tổng hợp số liệu về công tác AT-VSLĐ-PCCN (kèm theo phụ lục 01).

            II. Công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn

            Nội dung tổng kết tập trung vào việc thực hiện các quy định về công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trong năm 2011.

          1. Thành lập Ban Chỉ huy, xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, phương án và tổ chức diễn tập, trang thiết bị PCLB-TKCN hiện có, lực lượng ứng trực…theo quy định;

          2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra PCLB-TKCN, ứng phó sự cố các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

          3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, huấn luyện về phòng chống, thiên tai, bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị;

          4. Hệ thống thông tin, các tác nghiệp phục vụ chỉ đạo phòng chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị;

          5. Công tác trực ban trong mùa mưa, bão;

          6. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

          7. Công tác tổng hợp báo cáo theo quy định;

          8. Báo cáo số liệu về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (theo phụ lục 02).

B. TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT-VSLĐ-PCCN  NĂM 2012

          1. Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 được phát động với chủ đề “ Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.  Thời gian tổ chức: từ ngày 18 đến 24 tháng 03 năm 2012.

          2. Các đơn vị chủ động lập kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức để thực hiện tốt và có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ.

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và  chương trình hành động AT-VSLĐ-PCCN năm 2012 của đơn vị, tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực như cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; Thực hiện công tác huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động, người làm công tác AT-VSLĐ-PCCN và người sử dụng lao động; Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác AT – VSLĐ –PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất; Đặc biệt, tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, hiện tượng vi phạm các quy định và điều kiện lao động chưa đạt yêu cầu; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN tại đơn vị; Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          4. Việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất; Thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người sử dụng lao động, người lao đông, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội vào công tác AT-VSLĐ-PCCN.

          C. CÔNG TÁC BÁO CÁO

          Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gửi các báo cáo, kế hoạch sau đây về Sở Công Thương với nội dung và thời gian như sau:

          1. Báo cáo tổng kết về công tác AT-VSLĐ-PCCN theo nội dung quy định tại mục I phần A; báo cáo tổng kết về công tác PCLB-TKCN theo nội dung quy định tại mục II phần A trước ngày 30 tháng 12 năm 2011.

          2. Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về công tác AT-VSLĐ-PCCN theo các nội dung quy định tại phần B trước ngày 30 tháng 12 năm 2011, trong kế hoạch phải thể hiện rõ nội dung của các giai đoạn, trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động Tuần lễ.

          3. Sau khi kết thúc Tuần lễ thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm và Báo cáo tổng hợp các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia có bảng tổng hợp kèm theo (phụ lục 03), trước ngày 16 tháng 04 năm 2012.

          Phụ lục 03 download tại đây