LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Thông tư số sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT về việc sửa đổi bổ, sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và  các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 33/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết tại đây.

Anh Tuấn – QLCN

 

Bài mới hơn
Bài cũ hơn