LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ban hành kèm theo Quyết định là Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2685/QĐ-BCT ngày 18/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 và Quyết định số 2696/QĐ-BCT ngày 18/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025.

Phạm vị điều chỉnh của quy chế áp dụng đối với việc xây dựng , tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, được hỗ trợ từ ngân sách thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và thực hiện các đề án thuộc chương trình.

Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án gửi hồ sơ đề án về Cục Công nghiệp địa phương trước ngày 31 tháng 3 của năm trước năm kế hoạch. Ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu Bưu điện Hà Nội ( trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc là ngày đóng dấu công văn đến của văn thư Cục Công nghiệp. Địa chỉ nhận hồ sơ đề án : Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, số 23 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm bao gồm Danh mục đề án và dự toán kinh phí thực hiện đề án trong năm kế hoạch sẽ phê duyệt trước ngày 20 tháng 01 hàng năm và công bố công khai trên Cổng thông tin điện từ của Bộ Công Thương.

Việc xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2018 không thực hiện theo các yêu cầu về thời hạn quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình áp dụng Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhận phản ánh về Cục Công nghiệp để tổng hợp, kịp thời báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Tải Quyết định 68/QĐ-TTg tại đây.

Tải Quyết định 4572/QĐ-BCT tại đây

Diệu Tiên – QLCN