LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BCT. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò, ký hiệu: QCVN 04:2017/BCT.

Theo đó, quy chuẩn QCVN 04:2017/BCT áp dụng với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác quặng hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam. Quy chuẩn QCVN 04:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Quy chuẩn QCVN 04:2017/BCT không điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác khoáng sản than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng.

Thông tư số 31/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Download thông tư 31/2017/TT-BCT tại đây.

Anh Tuấn – QLCN