LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng trứng muối, trứng gia cầm năm 2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.

Theo đó, Bộ Công Thương quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018 cụ thể như sau:

TT

Mã số hàng hóa

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Ghichú

 

 

1

0407.21.00 và 0407.90.10

 

Trứng gà

 

 

 

 

52.553

 

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.9020

 

Trứng vịt, ngan

0409.29.90 và 0407.90.90

 

Loại khác

2

2501

Muối

Tấn

110.000

 

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài cho đến khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý Ngoại thương thay thế các văn bản nói trên có hiệu lực.

Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế  quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Minh Tuyền.Phòng QLTM