LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2018 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Nghị định số 51/2018 /NĐ-CP sửa đổi một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này: Hình thức của lệnh giao dịch được mở rộng; không ban hành danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa; sửa đổi điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa; đổi tên trung tâm thanh toán thành trung tâm thanh toán bù trừ; bãi bỏ các quy định về tổng hạn mức giao dịch;... Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung các nội dung như: Cho phép Sở giao dịch hàng hóa trong nước được liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài; Nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, có quyền góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam theo quy định.

Nghị định số 51/2018 /NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Sở Giao dịch hàng hóa đã được cấp phép thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này và không phải làm lại thủ tục cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Sau thời hạn nêu trên, Sở Giao dịch hàng hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Thanh Huyền