LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Phối hợp thực hiện chương trình nhận diện hàng Việt Nam năm 2018

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại Quyết định số 785/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục giao Tạp chí Công Thương tổ chức chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018. Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi với các sự kiện trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối phát triển sản phẩm, phát triển thị trường gồm: Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt Nam - Kết nối phát triển hàng Việt Nam, Gala Tự hào hàng Việt Nam và hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Hưởng ứng chương trình trên, Sở Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng chương trình, tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng, treo cờ phướn cổ động chương trình, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của chương trình tại website: tuhaohangviet2018.vn. Qua đó, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam mang lại hiệu quả tích cực khi giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; giúp phân biệt, nhận diện hàng hóa Việt, hệ thống được các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao để lựa chọn tiêu dùng. Người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp kích cầu, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Đây chính là vừa thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt, vừa khẳng định vai trò, năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

                                                                                                   Thúy Loan – Văn phòng Sở.