LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 18/9/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh.

Theo đó, thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo quy định tại Chương VI, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017, tổ chức, các nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất có thể tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất. Theo đó, người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất. Nội dung và thời gian huấn luyện cũng được quy định rõ tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Sở Công Thương có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân tối đa 01 lần 01 năm.

Ngọc Lan- P. QLCN