LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Triển khai tháng hành động về về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 và công tác tổng kết khen thưởng ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2018

Thực hiện công văn số 508/BCT-VP ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 và công tác tổng kết khen thưởng cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ -  PCCN, Sở Công Thương triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc ngành công thương những nội dung sau:

1. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 được phát động với chủ đề “ Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Thời gian tổ chức: từ ngày 01 đến ngày 31/5/2019.

2. Các đơn vị chủ động lập kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung vào các nội dung như sau:

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, chi tiết triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của đơn vị, cơ sở đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

- Rà soát, bổ sung các quy trình, biên pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

- Thực hiện công tác đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ -  PCCN.

- Tổ chức các hoạt động, thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn; thực hành sơ cấp cứu.

- Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ -  PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng nhận nhiện, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ -  PCCN tại nơi làm việc.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phòng trào thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ -  PCCN.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ -  PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, tổ sản xuất.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kế, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Nội dung báo cáo tổng kết ATVSLĐ -  PCCN theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương bịnh về xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và một số nội dung chi tiết tại công văn số 508/BCT-VP ngày 21/01/2019 của Bộ Công Thương

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 508/BCT-VP ngày 21/01/2019.

5. Báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Công Thương  trước ngày 08 tháng 3 năm 2019 để xem xét, đề xuất Bộ Công Thương.

Tải nội dung công văn số 508/BCT-VP ngày 21/01/2019 của Bộ Công Thương tại đây

Phòng Quản lý công nghiệp