LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

Ngày 14/01/2019 Ban chỉ đạo theo Quyết định 889-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại năm 2019, với mục đích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2019; giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đúng và đầy đủ về tình hình đất nước, về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ban chỉ đạo đã xác định 09 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019, như sau:

Nhiệm vụ 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin đối ngoại.

Nhiệm vụ 2. Phát huy vai trò lãnh đạo của của Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa tỉnh; tăng cường cơ chế phối hợp chỉ đạo, hoạt động thông tin đối ngoại giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, bảo đảo triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

Nhiệm vụ 3. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2025; kịp thời thông tin về lịch sử, con người, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những sự kiện quan trọng của tỉnh; quảng bá hình ảnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến bạn bè trong nước và quốc tế; phối hợp tổ chức các sự kiện về văn hóa, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng sức lan tỏa hình ảnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Nhiệm vụ 4. Đẩy mạnh tuyên truyền ra thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài về đường lối, quan điểm, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam; thông tin tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước; quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta và các nước trên thế giới; lập trường quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tựu đổi mới của đất nước.

Nhiệm vụ 5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trong và ngoài nước thông tin các thành tựu về mọi mặt của tỉnh; duy trì thường xuyên chuyên mục thông tin đối ngoại trên báo, đài, các trang website của tỉnh; kiên quyết khắc phục tình trạng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, không phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ 6. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tác, những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác; thưc hiện tốt quy chế phát ngôn, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống và định hướng tuyên truyền các vấn đề quan trọng, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm.

Nhiệm vụ 7. Đa dạng hóa các kênh thông tin đối ngoại theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả vai trò của mạng xã hội nhằm tác động sâu rộng, kịp thời đến cộng đồng xã hội.

Nhiệm vụ 8. Quan tâm thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu, cung cấp kiến thức về thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn; chú trọng trình độ ngoại ngữ, kỹ năng chuyên môn, xác định các tiêu chuẩn về trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức,… trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ 9. Tập trung quán triệt, triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra; đánh giá kết quả quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Anh Thư – VPS