LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Triển khai tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm kết hợp kiểm tra trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2019

Thực hiện công văn số 9458/UBND-VP ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về chủ trương thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương năm 2019. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Mục tiêu của kế hoạch là phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP, các quy định mới của pháp luật về vệ sinh ATTP cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo; kết hợp kiểm tra nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hành tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thời gian tập huấn phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP: ngày 20 tháng 5 năm 2019. Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương trên địa bàn huyện: Ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2019.

Nguyễn Thanh - phòng QLTM