LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Bộ Công Thương ban hành Thông tư mới “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ”

 Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCT  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ”.

Theo đó Thông tư số 14/2019/TT-BCT  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 như sau:

- “Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ. Ký hiệu: QCVN 02:2016/BCT.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ. Ký hiệu: Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT”.

Một số nội dung sửa đổi được quy định cụ thể trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT được ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BCT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 18/10/2019. Chi tiết tải tại đây.