LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Triển khai quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà

Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm có 18 điều, và được chia làm 3 chương (Chương I Quy định chung; Chương II nội dung quản lý cụm công nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chương III tổ chức thực hiện).

 

(Ảnh: Công ty May tân Mỹ - Cục CN Hắc Dịch 1)

Một số nội dung mới của Quy chế, như sau:

1. Về nguyên tắc phối hợp (khoản 1, điều 3)

          -    Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

          -    Công tác phối hợp quản lý cụm công nghiệp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, được thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị thứ cấp trong cụm công nghiệp.

            2. Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp (khoản 1, điều 4)

          Việc xây dựng các quy định và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; Hướng dẫn, phối hợp giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư đối với các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, sẽ do Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

          3.  Về tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp (điều 12)

          3.1     Về Quyết định chủ trương đầu tư: sẽ do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

          3.2     Về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp: sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

          3.3     Về xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

3.4 Về cấp giấy phép xây dựng: các công trình xây dựng trong cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được thẩm định thiết kế thì được miễn giấy phép xây dựng; Các trường hợp khác: sẽ do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện.

          4.  Về tổ chức thực hiện

-    Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện quy chế này, phổ biến tới các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy chế này.

          -    Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

          Đề nghị Quý cơ quan vào trang web của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn, để tải nội dung Quyết định số 24/2019//QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh Liêm - PQLCN