LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-BCT về nâng cao hiệu quả công tác, quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiêu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; sau thời gian thực hiện Luật phòng, chống ma túy, Luật hóa chất, công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp đã nâng cao ý thức pháp luật trong việc chấp hành các quy định về quản lý tiền chất. Công tác cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp đã được thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy, Luật hóa chất và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhiều giải pháp về quản lý tiền chất đã được triển khai đồng bộ như: định kỳ phối hợp kiểm tra liên ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp; hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng và phát sóng các phim khoa học giáo dục về công tác phòng, chống ma túy, phòng và thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy…

Tiền chất công nghiệp được xếp vào loại hóa chất lưỡng dụng. Tính lưỡng dụng của các loại tiền chất đang đặt ra những khó khăn nhất định cho các cơ quan quản lý nhà nước. Mục đích của việc kiểm soát tiền chất theo quy định của Luật phòng, chống ma túy là theo dõi đường đi của tiền chất, quản lý đến người sử dụng cuối cùng nhằm đảm bảo tiền chất được sử dụng đúng mục đích, không làm thất thoát vào mục đích bất hợp pháp. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, kiểm soát tiền chất là vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng ngừa thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy. Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện tình trạng lợi dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất ma túy có chiều hướng gia tăng. Nhận thức của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp, của một bộ phận các cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, thống nhất. Việc mua đi, bán lại, đường đi của tiền chất công nghiệp khiến cho công tác quản lý, kiểm soát tiền chất đến người sử dụng cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn. Các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đề khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên,  Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2019 yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chỉ thị nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế đối và nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát chặt chẽ tiền chất công nghiệp.

Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, các nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn, nâng cao kỹ năng quản lý tiền chất công nghiệp tránh thất thoát vào sản xuất ma túy phải được thực hiện thường xuyên. Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ký cam kết không để thất thoát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ.

Phòng QLCN.