LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông tư mới sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

 Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, cụ thể:

1. Bổ sung Điều 13a như sau:

“Điều 13a. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi trực tiếp;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.”

2. Khoản 2 và Khoản 4 Điều 22 sửa đổi như sau:

“2. Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

4. Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.”

3. Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này thay thế Phụ lục 74 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Thông tin cụ thể của Thông tư 28/2019/TT-BCT và Phụ lục đính kèm, tải về tại đây.

Minh Tuyền – Phòng QLTM