LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Triển khai tháng hành động về về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 và tổng kết công tác năm 2019 ngành Công Thương

 Thực hiện Công văn số 369/BCT-VP ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương về hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 và công tác tổng kết khen thưởng ATVSLĐ -  PCCN ngành Công Thương năm 2019, Sở Công Thương triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc ngành Công Thương những nội dung sau:

1. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được phát động với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an tòan, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Thời gian tổ chức: từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.

2. Các đơn vị chủ động lập kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung vào các nội dung như sau:

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể về ATVSLĐ-PCCN để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại nơi làm việc

- Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác AT – VSSLĐ – PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất.

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn; thực hành sơ cấp cứu.

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về AT – VSSLĐ – PCCN.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác AT – VSSLĐ – PCCN tại đơn vị.

- Rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Nội dung báo cáo tổng kết ATVSLĐ -  PCCN theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương bịnh về xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và một số nội dung chi tiết tại Công văn số 369/BCT-VP ngày 16/01/2020 của Bộ Công Thương đề nghị truy cập trang web Sở Công Thương tại địa chỉ http://soct.baria-vungtau.gov.vn.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 369/BCT-VP ngày 16/01/2020 đề nghị truy cập trang web Sở Công Thương tại địa chỉ http://soct.baria-vungtau.gov.vn. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Công Thương  trước ngày 02 tháng 3 năm 2020 để xem xét, đề xuất Bộ Công Thương.

5. Các đơn vị lập Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ trước ngày 07/02/2020, trong Kế hoạch phải thể hiện rõ nội dung của các giai đoạn, trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động tháng hành động. Sau khi kết thúc tháng hành động, các đơn vị phải thực hiện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệp và báo cáo kết quả tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Phụ lục II đính kèm Công văn số 369/BCT-VP đề nghị truy cập trang web Sở Công Thương tại địa chỉ http://soct.baria-vungtau.gov.vn  trước ngày 15/07/2020. Các báo cáo gửi về Bộ Công Thương qua Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT)

Tải nội dung công văn số 369/BCT-VP ngày 16/01/2020 của Bộ Công Thương tại đây

Phòng QLCN