LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

 Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), các quy định mới của pháp luật về ATTP cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ; Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ tiểu thương thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Ngày 14/5/2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thời gian: Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP ngày 04/6/2020; Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương ngày 03/6/2020 và ngày 05/6/2020.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM