LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Các đơn vị thực hiện nội dung thống kê, báo cáo nêu trên theo mẫu và gửi về Sở trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương

Đọc thêm »

Trong khuôn khổ “Dự án phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 04 năm 2018, Sở Công Thương sẽ tổ chức Đoàn tối...

Đọc thêm »

Dự án đăng ký đề xuất cần bám sát và thuộc phạm vi, đối tượng, mục tiêu, nội dung của Kế hoạch CNC và Chương trình CNC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,

Đọc thêm »
Web Content Image

Khóa tập huấn với mục đích nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức phụ trách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc thêm »

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Đọc thêm »
Tin bài khác