Danh bạ doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Tình trạng doanh nghiệp
Showing 13 results.
Logo Doanh nhiệp Loại hình doanh nghiệp
KCN Phú Mỹ I
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Mỹ Xuân A
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Mỹ Xuân A
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Mỹ Xuân A
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Mỹ Xuân A2
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân B1
Liên doanh
KCN Mỹ Xuân B1
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Mỹ Xuân B1
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Đông Xuyên
100% vốn nước ngoài
Showing 13 results.