LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường TP. Bà Rịa đến 2020 và định hướng đến 2030

Ngày 09 tháng 3 năm 2015 UBND đã ra quyết định 492/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án). Mục tiêu của Đề án này là xây dựng thành phố Bà Rịa thành Trung tâm Hành chính, chính trị, dịch vụ của tỉnh và có mức sống tốt nhờ kinh tế phát triển, môi trường sinh thái trong lành. Đồng thời trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thành phố sẽ kết hợp chặt chẽ với vấn đề bảo vệ môi trường trên nguyên tắc: Ngăn ngừa và hạn chế ô nhiễm, xử lý triệt để khí thải, nước thải và chất thải rắn trong phát triển đô thị, dịch vụ, công, nông nghiệp,...

Đề án được triển khai trên địa bàn thành phố Bà Rịa bao gồm 11 phường, xã: phường Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Toàn, Long Tâm, Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh và xã Tân Hưng, Long Phước, Hòa Long và được triển khai từ nay đến năm 2030.

Chi tiết quyết định xem tại đây.