LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 26/6/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới Chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quy hoạch này gồm có một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm phát triển:

Phát triển mạng lưới Chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời bảo đảm duy trì và phát huy được các yếu tố truyền thống đặc trưng và điển hình của Chợ; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Chợ, kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực của toàn xã hội với vai trò tổ chức và quản lý của Nhà nước. Phát triển mạng lưới Chợ hạng I, Chợ đầu mối là nơi tập trung và phân phối nguồn hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Kiện toàn mô hình quản lý các Chợ hạng I vàCchợ đầu mối theo hướng Doanh nghiệp tổ chức quản lý kinh doanh Chợ.

2. Mục tiêu phát triển:

a) Mục tiêu tổng quát:

Phát triển mạng lưới Chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Mạng lưới Chợ đầu mối tiêu thụ phần lớn hàng hóa nông sản do nông dân sản xuất, đồng thời bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa nông sản cho mạng lưới bán lẻ trên địa bàn. Mạng lưới Chợ hạng I cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân, đồng thời thực hiện vai trò chi phối đối với các Chợ hạng II và hạng III, bình ổn thị trường bán lẻ trên địa bàn.

- Tầm nhìn đến năm 2035: Phát triển mạng lưới Chợ đầu mối và mạng lưới Chợ hạng I trên phạm vi toàn quốc đủ về số lượng, phù hợp về công năng, quy mô và trình độ phát triển so với nhu cầu của thị trường bán buôn hàng nông sản và thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng, trở thành hai nhân tố chính trong kết cấu hạ tầng chợ. Trên từng địa bàn, Chợ đầu mối bảo đảm phần lớn hàng hóa nông sản được tiêu thụ và cung cấp cho mạng lưới bán lẻ; Chợ hạng I về cơ bản bảo đảm chi phối đối với thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng.

3. Định hướng phát triển:

Phát triển đồng bộ mạng lưới Chợ trên toàn quốc với quy mô, cơ cấu, tính chất và công năng phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa và thị trường từng địa bàn, vùng lãnh thổ. Trong đó, chú trọng phát triển bền vững mạng lưới Chợ cung ứng hàng hóa nông sản thực phẩm cho thị trường khu vực đô thị và mạng lưới Chợ cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng thông thường cho thị trường nông thôn. Kết hợp xây dựng kiên cố với trang thiết bị đầy đủ, từng bước hiện đại với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và đổi mới tổ chức bộ máy quản trị Chợ.

4. Quy hoạch phát triển:

Căn cứ theo quy hoạch này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được định hướng phát triển như sau:

- Chợ hạng I hiện có giữ nguyên trong quy hoạch: Chợ Bà Rịa (TP. Bà Rịa), chợ Kim Long (huyện Châu Đức);

- Giai đoạn 2021 - 2025:

+ Xây dựng mới Chợ đầu mối thủy sản tại cảng Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền;

+ Chợ hạng I hiện có được tồn tại trong quy hoạch phải được cải tạo, nâng cấp: Chợ Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu).  

 Chi tiết quy hoạch tại đây

Thanh Huyền