LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

 Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch số 92/KH-UBND phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu cụ thể của tỉnh trong 05 năm 2016-2020, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu:

Phát triển thêm 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Khu vực DNNVV sẽ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh khoảng: 30.000 – 40.000 lao động; đến năm 2020, có trên 80% doanh nhân trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh được duy trì tổ chức mỗi năm khoảng 08 – 10 lớp.

Theo kế hoạch số 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong giai đoạn 2016-202, Ngành Công Thương có các chương trình đề án thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2016-2020 là 248,385 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương là 22,97 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 115,295 tỷ đồng và nguồn khác là 110,12 tỷ đồng.

Về công tác khuyến công, thực hiện theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2020, gồm có 07 chương trình, với tổng kinh phí thực là 1.191,185 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 19,97 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh là 61,095 tỷ đồng và nguồn khác là 110,12 tỷ đồng,

Về công tác Xúc tiến thương mại, gồm 06 chương trình, với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 là 57,2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí từ trung ương là 03 tỷ đồng, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh là 54,2 tỷ đồng,

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm khuyến công & TVPTCN chủ trì, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trong giai đoạn năm 2016-2020.

Anh Thư – P.QLTM