LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Khu công nghiệp Khu công nghiệp
Hệ thống hóa các chính sách ưu đãi đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đề án Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Căn cứ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế và các quy định khác liên quan; căn cứ Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 4536/UBND-VP ngày 22/6/2016 v/v hệ thống hóa các chính sách ưu đãi đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu (KCNCS) Phú Mỹ 3. Theo đó, chủ đầu tư hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3 và các dự án đầu tư trong khu này ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan còn được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù sau:

I. Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đầu tư hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3 được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (huyện Tân Thành), cụ thể doanh nghiệp được hưởng:

- Thuế suất 17% trong thời gian 10 năm.

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nêu trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.

2. Về thuế nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d. Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

3. Về tiền thuê đất

Căn cứ Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 của Văn phòng Chính phủ, doanh nghiệp được ưu đãi về đất đai như sau:

- Được cho thuê đất trong thời hạn 70 năm.

- Được miễn tiền thuê đất 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

II. Ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư trong KCNCS Phú Mỹ 3

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Đối với ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT)

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi như sau:

- Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm.

- Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nêu trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.

* Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Sản phẩm CNHT cho công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao;

- Sản phẩm CNHT cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đên ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

b) Đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư (trừ sản xuất sản phẩm CNHT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi như sau:

- Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm.

- Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nêu trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.

c) Đối với dự án đầu tư không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (huyện Tân Thành), cụ thể:

- Thuế suất 17% trong thời gian 10 năm.

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nêu trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.

2. Về thuế nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d. Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.

Trâm Anh – QLCN