LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2014)

Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, ngày 17/9/2014 Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch số 45/KH-SCT tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Công Thương  tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ tiến hành thảo luận về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng thời, đưa nội dung tóm lược Di chúc vào bản tin Công Thương quý IV/2014 nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Di chúc trong toàn ngành. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cần bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo.

Cụ thể, trong sinh hoạt chi bộ tháng 10: nghiên cứu, trao đổi những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi. Tiếp đó, trong sinh hoạt chi bộ tháng 11: Liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm làm nồng cốt trong các đợt sinh hoạt trao đổi những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (chú ý đến giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị).

Đình Hiệp – P.CNTT