LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương phát động phong trào thi đua “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp”

Căn cứ các nội dung xây dựng trong kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 số 20/KH-SCT ngày 17/3/2017 của  Sở Công Thương, Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức Sở Công Thương  tích cực hưởng ứng phong trào thi đua“Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp”góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương năm 2017.

Với nội dung thi đua “ Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính đã được công bố và Quyết định cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian thi đua diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ 01/3/2017 đến 29/6/2017, sơ kết vào 30/6/2017; và đợt 2: từ 01/7/2017 đến 30/12/2017, sơ kết vào 31/12/2017.

Phát huy thành tích đã đạt được trong triển khai thực hiện Bộ chỉ số và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2016 và tập trung thực hiện tốt những định hướng, nhiệm vụ chung đã đề ra cho năm 2017, Sở Công Thương.

Kế hoạch kêu gọi Công đoàn cơ sở Sở Công Thương triển khai, vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tạo động lực cho công chức phát huy trách nhiệm trong đó có sơ, tổng kết để phát hiện nhân tố điển hình, động viên khuyến khích công chức hăng say hưởng ứng phong trào vàđạt hiệu quả cao nhất trong công tác giải quyết thủ tục hảnh chính cho tổ chức, cá nhân; Tổng hợp đề xuất trình lãnh đạo Sở Công Thương khen thưởng theo tiêu chí đã ban hành.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Sở thường xuyên bám sát các tiêu chí xây dựng trong Bộ chỉ số 2017 để tham mưu kịp thời với Lãnh đạo Sở giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát văn bản QPPL để kịp thời công bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC và kiến nghị các vấn đề bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về cấp trên (nếu có).

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu các phòng chuyên môn căn cứ Quyết định 337/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh  về việc “công bố danh mục các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” và quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được ban hành theo Quyết định 174/QĐ-SCT ngày 27/5/2015 để giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Sở Công Thương.

Thanh Hương – VPS