LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công đoàn Công đoàn
Công đoàn ngành Công Thương tỉnh BR-VT: tập huấn công tác tài chính cho 30 cán bộ công đoàn cơ sở.

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh BR-VT: tập huấn công tác tài chính cho 30 cán bộ công đoàn cơ sở.

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, tại thành phố Vũng tàu Công đoàn ngành Công Thương tỉnh BR-VT mở lớp tập huấn công tác tài chính với sự tham dự của hơn 30 cán bộ phụ trách công tác kế toán công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Tại buỏi tập huấn, cán bộ phụ trách kế toán CĐCS đã được truyền đạt tinh thần nội dung Công văn số 938/LĐLĐ ngày 30/9/2011 V/v Hướng dẫn thực hiện  khen thưởng và xử phạt về  thu  nộp ngân sách công đoàn; Công văn số 939/LĐLĐ ngày 30/9/2011 V/v Hướng dẫn thực hiện qui định  phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn. Cũng tại buồi tập huấn, cán bộ kế toán công đoàn cơ sở  đã cập nhật các văn bản và mẫu hoá toàn bộ chứng từ kế toán công đoàn cơ sở.

 

Được biết lớp tập huấn lần này nhằm giúp các công đoàn cơ sở trực thuộc có cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng tài chính tại đơn vị năm 2011 và lập dự toán ngân sách công đoàn năm 2012.

                       Lê Thị Ngọc Thanh

                    CĐ ngành Công Thương