LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Nhằm  tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công, tác phòng, chống tội phạm, ma túy; Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015… Sở Công Thương yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ công đoàn ngành tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như:

Đối với Công đoàn ngành Công Thương có kế hoạch tuyên truyền nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công, tác phòng, chống tội phạm, ma túy với các hình thức thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền bằng văn bản, tổ chức hội thi … để đưa nội dung Nghị quyết, chỉ thị, chương trình đến được với từng đoàn viên, CNVC LĐ  nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành.

Đối với lực lượng Quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng gian hàng giả, các dấu hiệu vi phạm, cao điểm là thời gian từ 16/6/2017 đến 15/8/2017.

Bên cạnh đó, Các tổ chức đoàn thể tại Sở Công Thương: Công đoàn, Đoàn thanh niên có trách nhiệm tổ chức các hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, cán bộ công chức trong toàn ngành tham gia kết hợp tuyên truyền có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Ngoài ra, Văn phòng Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu với Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để cho các đoàn thể tổ chức hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo khi có yêu cầu.

 

Thanh Hương – VPS