LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018”

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền - Đảng ủy viên - phó Giám đốc Sở trủ chì hội nghị

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Chiều ngày 02/8/2018, tại Hội trường Sở Công Thương đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng giữa các Chi bộ trong Sở Công Thương với nội dung “Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền-Đảng ủy viên-Phó giám đốc Sở chủ trì hội nghị,  đồng thời cũng là đảng viên của Chi bộ 3; các đồng chí đảng viên của 04 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở. Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Hữu Hiền đã báo cáo trước hội nghị về mục đích, lý do và sự cần thiết của buổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

 Nhìn nhận lại năm 2017, với sự nỗ lực cố gắng của cả một tập thể từ các phòng, ban chuyên môn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, Sở Công Thương đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo theo quy định. Kết quả đánh giá thứ tự xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2017 đứng 1 trong 22 Sở Ngành, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế từ điểm điều tra xã hội học.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời giữ vững thứ tự xếp hạng về chỉ số CCHC của Sở Công Thương trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Chi bộ 2 (Văn phòng Sở) phối hợp với các Chi bộ 1,3,4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018”.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong không khí cởi mở, khẩn trương và trách nhiệm. Các đồng chí đảng viên của 4 chi bộ đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện mục tiêu chung, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại của điểm điều tra XHH năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiền-PGĐ Sở  đánh giá cao về nội dung ý nghĩa và sự cần thiết phải ban hành nghị quyết chuyên đề,, đồng thời đã tham gia trực tiếp một số ý kiến vào nội dung của nghị quyết và nhấn mạnh “quá trình triển khai thực hiện nghị quyết cần có sự đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kịp thời để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC năm 2018“. Đồng chí cũng chỉ rõ, công tác cập nhật hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của các phòng chuyên môn năm 2017 còn nhiều hạn chế, tính phối hợp trong công việc còn chưa cao, công tác tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa được thực hiện thường xuyên, CB-CC cần nâng cao hơn nữa  đạo đức công vụ,ý thức trách nhiệm trong công việc … Do vậy, nghị quyết phải bám sát vào các tồn tại của năm 2017 để đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể, thực hiện có hiệu quả trong năm 2018.

Với sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực của các đảng viên, và các đại biểu tham dự hội nghị, buổi sinh hoạt đã được đảng viên thống nhất với 3 mục tiêu chung, 7 mục tiêu cụ thể và 6 giải pháp triển khai cấp bách trong năm 2018.