LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở Công Thương năm 2019

 Ngày 21/02/2019, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên năm 2019, với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đảng viên trong  Đảng bộ Sở Công Thương.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân cán bộ, đảng viên;Về tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng chính sách pháp luật; Về ý thức trách nhiệm được giao bằng những việc làm thiết thực cụ thể; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo chính đáng; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu;Về tình thương yêu, đoàn kết gắn bó, hợp tác với đồng nghiệp, chống chia rẽ, bè phái, cục bộ;Về thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về đức tính khiêm tốn, trung thực, dũng cảm; Về chống phô trương hình thức, chống tham nhũng, lãng phí, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, tư lợi cá nhân, tha hóa quyền lực…Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Về thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp CB-CC-VC Ngành Công Thương tại  Quy định 84/QĐ-SCT ngày 20 tháng 3 năm 2015;Việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập;Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay… không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong dư luận xã hội;

Các biểu hiện “ tự diễn biến””tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nêu  trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được UBKT Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện xuyên suốt từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2019.

VP Đảng ủy sở