LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Thực hiện Đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2018, Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia chính thức vận hành tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn với đầy đủ chức năng nhằm cung cấp thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin của các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất. Đồng thời giúp tổng hợp, xử lý số liệu hóa chất; cung cấp dữ liệu phục vụ công tác ứng phó sự cố hóa chất; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quản lý hóa chất, chia sẻ thông tin quản lý giữa Trung ương và địa phương, đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong quản lý hóa chất tại Việt Nam.

Ngoài ra để cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành hiệu quả, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương triển khai để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Trâm Anh – P.QLCN