LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

 Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung về các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; thương mại dịch vụ xuyên biên giới; chính sách cạnh tranh; hợp tác và nâng cao năng lực; nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh; quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ; phòng vệ thương mại; nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật... 

Bộ Tài chính chủ trì về quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, các nội dung liên quan tới thuế, bảo hiểm và chứng khoán...

Các Bộ Khoa học – Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin truyền Thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ngân hàng Nha nước Việt Nam... chịu trách nhiệm thực hiện nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

Hiệp định CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên, đã được 7 nước thành viên phê chuẩn bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam và đã chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

Các văn bản thực thi của Việt Nam:

* Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP.

* Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định quy tắc xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện Hiệp định CPTPP.

* Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

* Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP.

* Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022.

* Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan.

Sở Công Thương thông tin đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ, phối hợp công tác trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngọc Châu-P.QLTM