LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ

 1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã chỉ ra cách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đến cả thực thi các chính sách cho cán bộ. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng kế tiếp nhau tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha anh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Về phía tỉnh, Đảng ủy các cấp đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 16/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 31/8/2018 của Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh; kế hoạch 31-KH/ĐU-SCT ngày 15/10/2018 của Đảng ủy Sở Công Thương; kế hoạch số 05-KH/CB ngày 26/10/2018 của Chi bộ 1). Theo đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc đối với công chức, đảng viên.

Thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Cơ quan nói riêng đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi với nhân dân; thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công…

2. Liên hệ thực tế:

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ được thể hiện qua các nội dung sau:

2.1 Nhiệm vụ thường xuyên:

 Nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công việc của mình. Phải hiểu rõ nhiệm vụ được giao, từ đó mới đề ra được các công việc cụ thể cần thực hiện. Không chỉ xử lý sự vụ sự việc được giao mà phải chủ động tham mưu đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực, mảng công việc mình phụ trách.

 Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng, quý. Trong công việc hàng ngày: ghi chép lại công việc của mình đã làm trong bảng tổng hợp công việc, so sánh với kế hoạch, làm cơ sở đánh giá trong bảng tổng hợp công việc hàng tháng.

Khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo cần xem xét công việc, thu thập thông tin đầy đủ, phân tích và xử lý các thông tin liên quan, triển khai thực hiện, trao đổi nội dung công việc với lãnh đạo, với đồng nghiệp, bộ phận liên quan, báo cáo theo quy định, đúng thời gian.

Tự rèn luyện bản thân trong giao tiếp, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tạo bản lĩnh trong công việc, độc lập trong suy nghĩ, trong hành động.Cần thường xuyên tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; gương mẫu trong lời nói đi đôi với việc làm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và từng phòng, ban chuyên môn.Cần phải tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tự đào tạo, nghiên cứu tìm hiểu cách làm hay, cách làm mới, cải tiến phương pháp làm việc, để tránh mắc phải lỗi làm theo kinh nghiệm, theo thói quen.Cần phải có biện pháp hệ thống hóa và cập nhật chính sách văn bản mới theo lĩnh vực đã phân công, sắp xếp lại vị trí làm việc, tài liệu, rà soát lại cách lưu trữ thông tin, văn bản trên máy tính cá nhân hợp lý. Cách thức lưu văn bản nghiệp vụ phải thật sự khoa học, dễ nhận biết mỗi khi gặp vấn đề sự vụ sự việc.

2.2 Nhiệm vụ cụ thể:

Khi được phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, phải kiểm tra đầu mối công việc, những công việc cần làm. Đối với từng công việc cụ thể phải liệt kê các đầu mối, các căn cứ làm cơ sở thực hiện. Phân bổ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành một cách hợp lý.

Khi thực hiện tham mưu cho lãnh đạo, phải am hiểu, các căn cứ để làm cơ sở giải đáp, trả lời, giải thích cho cá nhân, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.Việc soạn thảo văn bản cũng cần nghiên cứu và thực hiện đúng quy định, nhất là công tác tham mưu xử lý.

Cần đề cao trách nhiệm của mình và xác định đúng vị thế của mình trong công việc, trong giao tiếp, trong phát ngôn và bày tỏ chính kiến. Cần có kế hoạch trang bị kiến thức, kỹ năng và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho từng vị trí công tác hiện tại.

Báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo cơ quan về những công việc khó khăn không xử lý được để lãnh đạo biết và xử lý kịp thời nhằm tránh việc xử lý trễ hạn.

Ngọc Châu- chi bộ 1