LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Sở Công Thương triển khai thực hiện công văn số 6501-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/10/2019 và công văn số 209-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đề nghị các Chi bộ triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa  XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

2. Các chi bộ phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tiếp tục phát động, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện công tác “Dân vận chính quyền” gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết TTHC theo đúng Luật định, trả hồ sơ đúng hạn, không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc có những biểu hiện tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp; Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức cán bộ công chức; Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; Thực hành tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Hàng năm, đánh giá chất lượng đảng viên thông qua việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua tại đơn vị; Lựa chọn những nội dung, hình thức thi đua cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm của cơ quan.

VP Đảng ủy sở

a