LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02...

Đọc thêm »

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đọc thêm »

Năm 2007 là năm đầu Việt Nam là thành viên của WTO. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ...

Đọc thêm »