LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo...

Đọc thêm »

Đảng ủy Sở Công Thương triển khai thực hiện công văn số 6501-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/10/2019 và công văn số 209-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh...

Đọc thêm »

Chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đọc thêm »

Bác Hồ đã kiên trì xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân

Đọc thêm »

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4...

Đọc thêm »