LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thực hiện kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 18/3/2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh . Ngay từ những ngày đầu phát động, có 100% đảng viên của 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tự nguyện đóng góp xây dựng...

Đọc thêm »

với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Chiều ngày...

Đọc thêm »
Web Content Image

Hôm nay ngày 13/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ...

Đọc thêm »