LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Triển khai thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ - CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, các chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Theo đó, các hoạt động sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ như:  nghiên cứu phát triển được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT; ứng dụng và chuyển giao công nghệ được hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm CNHT; 

Các dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20% thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, lãi suất vay tín dụng, lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng, được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Riêng các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hưởng thêm các ưu đãi về tín dụng đầu tư, được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định pháp luật về đất đai. 

Ngoài ra, các sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ Chương trình phát triển CNHT; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm CNHT phát triển phù hợp, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. 

Nghị định cũng nêu rõ, dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT  ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển CNHT cho đào tạo nguồn nhân lực. Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển CNHT được ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình đào tạo của nhà nước. 

Nghị định này phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Diệu Tiên - P.QLCN