LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
Kêu gọi đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ Kêu gọi đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ
Thông qua Quy chế 1 cửa giải quyết thủ tục đầu tư ngành Công nghiệp hỗ trợ

Chiều ngày 14-8, UBND tỉnh họp thông qua quy định quy trình thủ tục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Ông Hồ Văn Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn được quy định thực hiện theo mô hình một cửa, một đầu mối để giải quyết nhanh chóng cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên sâu về công nghiệp hỗ trợ; Văn phòng một cửa của khu, cụm công nghiệp là đơn vị trực tiếp thực hiện các dịch vụ liên quan cho Nhà đầu tư, có trách nhiệm tiếp cận, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục liên quan theo yêu cầu của Nhà đầu tư, và nộp hồ sơ về cơ quan đầu mối giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Nhà đầu tư, cơ quan đầu mối phối hợp và đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền và trả kết quả cho Nhà đầu tư theo thời gian quy định…

Cụ thể, đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, khi tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp giải quyết cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Về thủ tục đất đai, môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện liên quan là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; Về phòng cháy, chữa cháy cơ quan đầu mối tiếp nhận là Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là Công an tỉnh; Về xây dựng cơ quan đầu mối tiếp nhân là Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan giải quyết là Sở Xây Dựng.

Đối với thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực Thuế sẽ do Cục Thuế tỉnh là cơ quan tiếp nhận và giải quyết; Lĩnh vực hải quan sẽ do Cục Hải quan tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thủ tục hành chính về lao động sẽ do Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Đối với thủ tục đầu tư các dự án trong khu công nghiệp, về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng sẽ do Ban quản lý các khu công nghiệp là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường; Phòng cháy, chữa cháy sẽ do Công an tỉnh tiếp nhận và giải quyết. Về các lĩnh vực: thuế, hải quan, quản lý doanh nghiệp sẽ lần lượt do Cục Thuế, Cục Hải quan và Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, đối với các dự án trong khu công nghiệp Ban quản lý các khu công nghiệp là cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thời gian giải quyết các thủ tục trên được qui định lâu nhất là 20 ngày.

Quy định này sau khi được thông qua sẽ được niêm yết công khai tại các sở, ban, ngành liên quan bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Nhật.

Sau khi nghe các Sở ngành đóng góp ý kiến, ông Hồ Văn Niên cơ bản thống nhất với các qui định trong qui chế đã xây dựng và đề nghị: cần có thêm 1 điều, hoặc 1 chương nói về mối quan hệ các sở, ngành, sở KHDT, BQL các KCN, văn phòng hỗ trợ; Phải có thống kê danh mục, phụ lục kèm theo quy định này và phải có địa chỉ rõ ràng của các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Huỳnh Liễu