CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Đọc thêm »

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá...

Đọc thêm »

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019). Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành...

Đọc thêm »

Thực hiện chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 quy định cửa khẩu nhập...

Đọc thêm »

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

Đọc thêm »
Tin bài khác