Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Sở Công Thương quyết tâm thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính theo chỉ thị 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện  nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Để góp phần thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu  các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc  thực hiện tốt những nội dung như :

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật, quy chế làm việc của UBND tỉnh, thực hiện phương châm 4 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình”. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng CBCCVC, có kiểm tra, đôn đốc kịp thời và lấy đó làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm;  

- Quán triệt đến toàn thể CBCCVC, người lao động để biết về Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10/8/2017 về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quyết định số 2401/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính (TTHC).

- Quán triệt đến toàn thể CBCCVC, người lao động  về ý thức chấp hành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

- Các phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC, Bộ phận “Một cửa”  cần đảm bảo quy trình luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng thời gian quy định, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để ngày càng tạo điều kiện hơn nữa cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Sở Công Thương. Phòng nào giải quyết chậm, cố tình kéo dài thời gian giải quyết thì lãnh đạo phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

- Cán bộ, công chức viên chức thuộc Sở Công Thương có trách nhiệm: Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ trật tự và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp;  Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ. Trang phục lịch sự, đeo thẻ CBCCVC theo đúng quy định khi làm việc ngoài phạm vi cơ quan; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. CBCCVC là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân, hòa nhã, lịch sử, hướng dẫn tận tình, chính xác khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ, TTHC của tổ chức và cá nhân nhất là CBCCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;  Nghiêm túc thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết phải kịp thời hướng dẫn đến cơ quan, cấp có thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, “ngâm hồ sơ”. Định kỳ ( hàng tuần, tháng,…) tổ chức tự kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, thời gian giải quyết TTHC để kịp thời giải quyết những công việc, hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài.

Kết quả : Sau quá trình triển khai thực hiện,  năm 2018, Sở Công Thương đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết của 92TTHC/124 TTHC;  không có hồ sơ trễ hẹn; ;công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyển dụng, luân chuyển, điều động bổ nhiệm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  hành chính nhà  nước luôn được quan tâm đầu tư, thực hiện kịp thời đúng quy định; công tác điều hành cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính hợp lý  đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Công Thương  . Lãnh đạo Sở Công Thương luôn xác định  công tác cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng để cải cách hành chính, luôn tập trung chỉ đạo công tác CCTTHC tại Sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt góp phần tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của  Ngành,

Đặc biệt, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch 45/KH-SCT ngày 03/7/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến với thời gian thí điểm trong giai đoạn đầu từ 16/7/2018 đến 16/9/2018 bằng hình thức: cử công chức trực xuyên suốt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Kết quả chỉ sau 2 tháng triển khai kế hoạch tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đã tăng đến 66,55% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận ( Nếu như năm 2017 tỉ lệ hồ sơ nộp qua mạng là 15% thì đến năm 2018, số hồ sơ nộp qua mạng là 46,5%). Kết quả bước đầu cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của lãnh đạo và tập thể công chức Sở Công Thương đã góp phần trong việc tăng dần  tỉ lệ sử dụng  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  của tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu