Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019).  Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao  với  các nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2019 có 95% hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy định; không có hồ sơ trễ hạn; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý từ bộ máy hành chính của Sở đến các đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm ( 2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3.  Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng trên 9,11% so với năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 12,1% so với năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 13,95%; triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, các biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” trong toàn thể cán bộ, CC-VC và người lao động.

5. Tiếp tục vận động cán bộ, CC-VC, người lao động tích cực thi đua thực hành tiết kiệm, phát huy các sáng kiến, giải pháp công tác để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động , tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra,  kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

 Thanh Hương- VPS