Công nghiệp Công nghiệp
Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài Chính

Ngày 03/4/2019 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.

Như vậy, việc gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu và thủ tục, trình tự hoàn thế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.

Chi tiết về Thông tư số 18/2019/TT-BTC download tại đây

Cảnh Toàn – P.QLCN