CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 06/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc...

Đọc thêm »

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Bộ Công Thương đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung trong Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm.

Đọc thêm »

Ngày 19/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực

Đọc thêm »

Ngày 29/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Thông tư số 25/2017/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.

Đọc thêm »

Những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Đọc thêm »
Tin bài khác