CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Sở Công Thương mời các doanh nghiệp tích cực tham gia, đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh

Đọc thêm »

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4...

Đọc thêm »

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »

với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Đọc thêm »

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá...

Đọc thêm »
Tin bài khác