CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »

với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Đọc thêm »

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá...

Đọc thêm »

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019). Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...

Đọc thêm »
Tin bài khác