LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chính sách ưu đãi Chính sách ưu đãi
Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo mô hình tổ chức tài chính nhà nước, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6B đường Hoàng Diệu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 080.44965;            Fax: 080.44952

Trang điện tử: www.smedf.gov.vn;

www.phattriendnnvv.gov.vn

 

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao, nguồn vốn trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn đáp ứng các điều kiện cho vay của Quỹ thông qua phương thức ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các ngân hàng thương mại, thực hiện theo nguyên tắc các ngân hàng tự quyết định cho vay và chịu rủi ro tín dụng đối với các dự án cho vay.

Về điều kiện cho vay từ nguồn vốn của quỹ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi thuộc danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ.

- Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất – kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất – kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất  kinh doanh.

- Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết.

- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất- kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Thời hạn cho vay được xác nhận phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh nhưng tối đa không quá 07 năm. Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án có chu kỳ sản xuất dài, cần thời hạn vay vốn lớn hơn, nhưng không quá 10 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trâm Anh – P.KHTH